बि.ए.प्रथम बर्ष २०७६ भर्ना समुहको आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षा छुटेका विद्यार्थीको परीक्षा फाराम भर्ने तथा परीक्षा हुने सम्बन्धि अत्यन्तै जरुरी सूचना !