स्नातक तह तेस्रो वर्षको संशोधित परीक्षा केन्द्र

अन्य परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र पूर्ववत् नै रहेको छ ।